Articles - 13 jul. 2019

Table of content - Articles (13 jul. 2019)

81 82 84 84 Ressenya: Narrativas literarias en educación infantil y primaria Ressenya: Introducción a la pragmática. Una perspectiva sobre el lenguaje en acción Recomanacions breus Crònica: Tercer congrès Lectors i Lectures per a un altre Món Possible
14 20 29 Noves estratègies didàctiques Lletres, videojocs i rock-and- roll. Nous formats per a l’educació Classes centrades en l’alumnat en la formació del professorat Paraules augmentades: jugar per reflexionar sobre la llengua Històries d’ahir per a gen
53 62 68 Narratives en els inicis de l’escriptura El foment de la lectura a través de l’escape room Una metodologia per ensenyar llengua en contextos multilingües
85 Crònica: XI Taller Llatinoamericà per a la Transformació de la Formació Docent en Llenguatge
75 Argumentar amb jocs de rol i elaborar un reportatge a partir d’una entrevista
45 La mort en les lectures personals de lectors adolescents
37 Submergits en un escape room
78 El monstre de Mary Shelley
86 Trobades
Aquest article explica l’experiència del Pla Ceibal de l’Uruguai amb Letrapaluza, un videojoc que dona suport a l’ensenyament de la gramàtica i l’ortografia des d’un enfocament lúdic i innovador. Com es va crear? Com se’n va incentivar l’ús a les aules? Q
Còmic inicial del joc Letrapaluza
«Ortografía»
«¿Cuál lleva tilde?»
«Palabra similar»
Mecànica del joc «¿Cuál lleva tilde?»
Guia del docent
Disseny de personatges
Notes Extret de la Guía Docente 2018 Chicken i Pla Ceibal. L’any 2016 es van enviar patacons; el 2017, ninos encunyats dels personatges, i el 2018, rètols per a les portes amb el missatge «No molesteu. Estic rockejant». L’Uruguai està dividit en dinou dep
Referència bibliogràfica CASSANY, D.; LUNA, M.; SANZ, G. (2003): gua. Barcelona. Graó. Enseñar len-
Bibliografia JANKS, H. (2010): Literacy and power. Routledge. Nova York.
Dirección de contacto
Referències bibliogràfiques BANYAI, I. (1996): Zoom. Mèxic. FCE. GEERTZ, C. (1983): «Descripción densa: Hacia una teoría interpretativa de la cultura», a La interpretación de las culturas. Barcelona. Gedisa. ISOL (2008): Tener un patito es útil. Mèxic. FC
Adreça de contacte
Piulada de Felipe Zayas publicada el 10 de gener de 2018
Aires. Nueva Visión, 1928, p. 89-94. CAILLOIS, R. (1958): Los juegos y los hombres: La más- cara y el vértigo. Madrid. Alianza, 1972. GEE, J.P. (2004): Lo que nos enseñan los videojuegos sobre el aprendizaje y el alfabetismo. Archidona. Aljibe. — (2013):
1. 2. Notes www.mentimeter.com/ Presentada a les jornades GrOC Aragón. Més informació a: https://bit.ly/2PIU1ir
Referències bibliogràfiques BENJAMIN, W. (1989): «Juguetes y juego», a Escritos: La literatura infantil, los niños y los jóvenes. Buenos
Adreça de contacte
El material presentat, realitzat en un suport digital, desenvolupa una proposta metodològica basada en els principis de l’ABP, però alhora s’enriqueix amb l’aportació d’estratègies metodològiques com ara la ludificació, la classe inversa, l’aprenentatge c
Seqüència Històries d’ahir per a gent d’avui
Noves estratègies metodològiques
Realitat augmentada
Diari d’aprenentatge
Bibliografia «Experiencias y recursos para dar la vuelta a la clase». The Flipped Clasroom [en línia]. www.theflippedclassroom.es. FERNÁNDEZ, A.; GONZÁLEZ, I.; PÉREZ, M. (2018): Historias de ayer para gente de hoy [en línia]. Madrid. CEDEC. INTEF. http://
Assessora de secundària, àmbit lingüisticosocial. Berritzegune de Getxo adelafc@gmail.com
Assessora de formació. Bilbao b06bigarrengh@gmail.com
Adreces de contacte
Fa un temps que treballem l’aprenentatge basat en projectes (ABP) i l’aprenentatge cooperatiu. En aquest context, per aconseguir una millora educativa, hem cercat estratègies diverses, una de les quals és la ludificació. Partint d’aquí, hem utilitzat la i
Codi secret
Taula comparativa entre els tres textos
Cel·les superposades
Caixa amb les pistes de joc
Bastons de fusta per generar paraules
1. 2. Notes https://labur.eus/sumergidos Programari d’intel·ligència artificial capaç de simular una conversa amb una persona.
Adreça de contacte
La construcció d’un lector adolescent està subjecta a molts factors de tipus social i cultural. Què mou els nois i les noies adolescents a optar per certes lectures on es tracta el tema de la mort? Com accedeixen a aquesta literatura fora de l’aula? Com l
Bel: amor más allá de la muerte (Care Santos, ediciones SM, 2009)
El sol de los venados (Gloria Cecilia Díaz, Ediciones SM, 2002)
Referències bibliogràfiques ALIAGAS, C.; CASTELLÀ, J.M.; CASSANY, D. (2009): «Aunque lea poco, yo sé que soy listo: Estudio de caso sobre un adolescente que no lee literatura». Ocnos, núm. 5, p. 97-112. CASSANY, D.; HERNÁNDEZ, C.; SALA-QUER, J. (2008): «E
Bogotà. Fundalectura, p. 13. DÍAZ, G.C. (2002): El sol de los venados. Ediciones SM. DÍAZ-PLAJA, A. (2009): «Entre libros: La construcción de un itinerario lector propio en la adolescencia», a COLOMER, T. (coord.): Lecturas adolescentes. Barcelona. Graó,
Adreça de contacte
El arte de la lectura en tiempo de crisis. Ciutat
Aquest article posa de manifest la importància que els infants intentin comprendre com funciona el llenguatge escrit, les regles i les idiosincràsies bàsiques que el regeixen, per gaudir de l’adquisició de l’escriptura i aprendre’n de manera significativa
53
56
Incident 1. Escriure com dibuixar
57
Incident 2. Relectura per part del mestre
58
Incident 3. Les lletres inventades
Ensenyar i aprendre a escriure de manera reflexiva
Notes Aquesta investigació s’inclou dins el projecte Situacions pràctiques reals en el pràcticum: Noves orientacions metodològiques en la formació inicial del professorat (2015 ARMIF 00026), de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAU
Els articles se centraran en casos concrets d’aula que hauran de contemplar, a títol orientatiu, els aspectes següents: definició del problema, alternatives considerades, decisions que es van prendre i accions que es van realitzar i resultats obtinguts. C
Gación en didácticas y formación del profesorado: Un estudio de los dispositivos de formación en alternancia». Actos del Congreso Internacional de Investigación, Educación y Formación Docente. Universitat d’Antioquia, Medellín (Colòmbia), del 30 d’agost a
Llengua i de la Literatura, 64, p. 35- 44. FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. (1979): Los sistemes de escritura en el desarrollo del niño. Mèxic. Siglo XXI. MARUNY, L.; MINISTRAL, M.; MIRALLES, M. (1995): Escribir y leer: Materiales curriculares para la enseñanz
• De la didàctica específica. • De treball interdisciplinari. • De treball integrat de continguts d’àrea estrangeres (AICLE). • De metodologia general (relacions interactives, dinàmica de grups, organització de continguts –projectes globalitzats–, ús del
Universitat de Girona mariona.masgrau@udg.edu
Adreces de contacte
62
L’article següent presenta una sessió didàctica amb l’objectiu de fomentar la lectura dels clàssics a l’aula. Per fer-ho, proposem un joc d’escapada en viu, una metodologia innovadora basada en la ludificació, els grups col·laboratius i la participació.
63
64
Quadres hologràfics
Cementiri
Totes les peces del monstre de Frankenstein
Referències bibliogràfiques PALANCA, M.; RAMOS, A. (2018): «La gamificación en el aula E/LE multigeneracional». Foro de Profesores de E/LE , núm. 14, p. 207-216. «Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de l
Docent en llengua castellana i literatura. Algesires (Cadis) marina0893@hotmail.com
Adreces de contacte
68
Un repte de l’educació és saber com, partint de les competències plurilingües de l’alumnat divers, es pot aconseguir que aquest adquireixi els sabers necessaris per utilitzar les llengües curriculars. Al present text es mostra un projecte col·laboratiu en
Producte final elaborat per l’alumnat
Referències bibliogràfiques DUVERGER, J. (2007): «Didactiser l’alternance des langues en cours de DNL». Tréma [en línia], núm. 28. http://trema.revues.org/302. CONSELL D’EUROPA (2003): Marc europeu comú de referència per a les llengües: Aprendre, ensenyar
Nota 1. Simbologia de transcripció: participants: ABC; pausa: (.); allargament sil·làbic: ::
Adreça de contacte
L’alumnat fa veure que dorm durant el joc de rol que s’utilitza per exercitar l’argumentació
Descripció de la proposta
L’argumentació mitjançant el joc de rol
Un reportatge a partir d’entrevistes
Recursos per argumentar
Activitat 1
77
Exercici de coavaluació
Activitat 2
Mvicensmora@gmail.com
Objectius didàctics
Valoració
Continguts d’aprenentatge
Criteris d’avaluació
Competències bàsiques que s’hi treballen
80
INFORMACIONS
INFORMACIONS
INFORMACIONS
INFORMACIONS
INFORMACIONS
INFORMACIONS
CIF: ............................................................................................................................... ............................................ Adreça: ................................................. ...................
Nom: ............................................................................................................................... ....................... Cognoms: .........................................................................................
Domiciliació bancària. Banc/Caixa: ........................................................................................................................ 4 rebuts (sense interessos)
IBAN Si no podeu utilitzar aquesta forma de pagament, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Gràcies
4 revistes (paper i digital) + accés al fons de la revista + 5 subscripcions digitals per a 5 professors 4 revistes (paper i digital) + accés al fons de la revista.
Centre: ............................................................................................................................... ................... .

World newspapers online

at PressDisplay